Deklaracja dostępności


        Przedszkole Publiczne Nr 1 w Krapkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://pp1.krapkowice.pl.


Status pod względem zgodności

        Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. W szczególności strona wykazuje błędy kaskadowych arkuszy stylów (CSS) oraz kodowania HTML. Błędy te wykazywane są przez automaty służące do testowania zgodności ze standardem WCAG (walidatory stron internetowych). Należy jednak podkreślić, że wszystkie znane nam przeglądarki internetowe świetnie sobie radzą z obsługą takich błędów i są one dla użytkownika w zasadzie niewidoczne.


Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

        Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-30.


Metoda przygotowania oświadczenia

        Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

        W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor Danuta Glinka, pp1@krapkowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 446 03 84. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury

        Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy, niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
        Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

        http://pp1.krapkowice.pl


Informacje uzupełniające

        Data publikacji strony internetowej: 2016-03-17.
        Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2016-03-17.


Dane teleadresowe podmiotu publicznego

        47-300 Krapkowice, ul. Moniuszki 12
        Tel.: +48 77 446 03 84
        E-mail: pp1@krapkowice.pl
        Strona internetowa: http://pp1.krapkowice.pl


Skróty klawiszowe

        http://pp1.krapkowice.pl


Dostępność architektoniczna

        Na dzień dzisiejszy budynek przedszkola w Krapkowicach to jest budynek przy ul. Moniuszki 12 nie jest jest przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

        Do budynku na paterze można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

        W budynku brak pętli indukcyjnej.

        Na dzień dzisiejszy budynek oddziału w Steblowie nie jest przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

        Do budynku na piętrze można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

        W budynku brak pętli indukcyjnej.


Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

        Na stronie internetowej oraz w budynkach brak dostępności tłumacza migowego.

        W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Do góry

Publiczne Przedszkole nr 1 w Krapkowicach
47-300 Krapkowice, ul. Moniuszki 12
tel./fax 77 4460 384, tel. 77 4662 366 (oddział w Steblowie)
e-mail: pp1@krapkowice.pl

Data ostatniej aktualizacji strony:  r.
Zalecana rozdzielczość: 1280 x 720 i więcej