Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024


Kontynuacja wychowania przedszkolnego do dnia 24 lutego 2023 r.

       Rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie do dnia 24 lutego 2023 r.

Pobierz:

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Nr 1 w Krapkowicach w roku szkolnym 2023/2024 (dokument pdf)


Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli od dnia 6 marca 2023 r.

       W dniach od 6 marca do 24 marca 2023 r. rodzice dzieci w wieku przedszkolnym mają możliwość złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola. Do dnia 17 kwietnia 2023 r. odbywać się będą posiedzenia komisji rekrutacyjnych w przedszkolach. W dniu 18 kwietnia 2023 r. w przedszkolach podane będą do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
       W terminie od dnia 19 kwietnia do dnia 25 kwietnia 2023 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych będą mieć czas na potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola. W dniu 28 kwietnia 2023 r. znane będą listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.


Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające do przedszkoli od dnia 1 sierpnia 2023 r.

Kryteria rekrutacji


       Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów, spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

       W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXVI/319/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krapkowice:

 1. obydwoje rodziców/prawnych opiekunów kandydata pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko - 6 pkt;
 2. rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola lub szkoły, jeżeli przedszkole jest włączone do zespołu szkolno-przedszkolnego - 5 pkt;
 3. lokalizacja przedszkola najbliżej miejsca zamieszkania kandydata - 4 pkt;
 4. lokalizacja przedszkola najbliżej miejsca pracy jednego z rodziców/opiekunów kandydata (pracy wykonywanej na podstawie umowy z kodeksu pracy, umowy cywilnoprawnej, miejsca wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub miejsca prowadzenia gospodarstwa rolnego) - 3 pkt;
 5. rodzina kandydata objęta jest wsparciem ośrodka pomocy społecznej (z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) - 2 pkt;
 6. rodzina kandydata objęta jest nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny - 1 pkt;

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

       Rekrutacja do przedszkoli w Gminie Krapkowice zostanie przeprowadzona w formie elektronicznej. Rekrutacja rozpocznie się w dniu 6 marca 2023 roku. Od tego dnia pojawi się możliwość składania wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola. Szczegóły dotyczące sposobu elektronicznego wypełniania wniosków zostaną przekazane rodzicom na stronach internetowych przedszkoli i na stronie gminy Krapkowice.
       Rodzic może złożyć tylko jeden wniosek do wybranego przedszkola na terenie Gminy Krapkowice, które jest przedszkolem pierwszego wyboru. We wniosku rodzic zaznacza przedszkola drugiego i trzeciego wyboru, dzięki temu jego wniosek jest jednocześnie rozpatrywany w trzech przedszkolach. O przyjęciu dziecka do przedszkola decydować będzie liczba punktów uzyskanych w procesie rekrutacji. Do przedszkoli zostaną przyjęte dzieci z najwyższa liczbą punktów zgodnie z przedstawionymi wyżej kryteriami.


Zasady elektronicznej rekrutacji do przedszkoli w Gminie Krapkowice       Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024 odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Do rekrutacji na wolne miejsca przystępują dzieci urodzone w latach 2017 – 2020 zamieszkałe na terenie Gminy Krapkowice. Liczbę wolnych miejsc w przedszkolu określa dyrektor przedszkola po zebraniu od rodziców dzieci dotychczas uczęszczających do przedszkola, deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Rodzice/prawni opiekunowie wypełniają i składają wnioski o przyjęcie do przedszkola w terminie od dnia 6 marca 2023 roku od godz. 8.00 do dnia 24 marca 2023 roku do godz. 15.00.


Rodzice/prawni opiekunowie korzystający z komputera i Internetu wypełniają wniosek znajdujący się na stronie pod adresem: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/krapkowice/

Pozostałe informacje dotyczące zasad elektronicznej rekrutacji do przedszkoli w Gminie Krapkowice znajdziesz tutaj:

Zasady elektronicznej rekrutacji do przedszkoli w Gminie Krapkowice (dokument pdf)


Pobierz:

Zarządzenie nr 1086/2023 Burmistrza Krapkowic z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krapkowice. (dokument pdf)

Uchwała Nr XXVI/319/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Krapkowice. (dokument pdf)
Publiczne Przedszkole nr 1 w Krapkowicach
47-300 Krapkowice, ul. Moniuszki 12
tel./fax 77 4460 384, tel. 77 4662 366 (oddział w Steblowie)
e-mail: pp1@krapkowice.pl

Data ostatniej aktualizacji strony:  r.
Zalecana rozdzielczość: 1280 x 720 i więcej