Spis treści:


    2. - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0,
    1. - Projekt unijny Akademia Przedszkolaka.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.        Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021 – 2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

        Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji jako operatora Priorytetu 3.


Sprawozdanie z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.na lata 2021 2025 Priorytet 3 w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w KrapkowicachDo góry


Projekt unijny Akademia PrzedszkolakaGmina Krapkowice pozyskała dodatkowe środki UE na zajęcia w przedszkolach.        „Akademia Przedszkolaka” projekt współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

        Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych u dzieci w wieku przedszkolnym z 8 przedszkoli gminy Krapkowice. Projekt zakłada utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym Nr 8 w Krapkowicach oraz wydłużenie godzin pracy w 4 przedszkolach: Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Krapkowicach, Przedszkolu Publicznym Nr 6 w Krapkowicach, Przedszkolu Publicznym Nr 8 w Krapkowicach, Przedszkolu Publicznym w Żywocicach. Wydłużenie pracy oddziałów przedszkolnych zbiega się z oczekiwania mieszkańców gminy – rodziców pracujących.

        Projekt przewiduje organizację zajęć dodatkowych wspierających rozwój dzieci oraz zajęć rozwijających zainteresowania przedszkolaków. Planowane są zajęcia dodatkowe: logopedia, gimnastyka korekcyjna, język angielski, język niemiecki i spotkania ze sztuką. W Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicach przewiduje się zajęcia z arteterapii. W ramach spotkań ze sztuka przedszkolaki będą miały możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez lokalnych artystów (malarzy, rzeźbiarzy, piosenkarzy, aktorów). Odbędą się wyjazdy dzieci do teatru.

        Planowany termin realizacji projektu: od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku. Budżet projektu zamyka się w kwocie około 450 tys. zł. Gmina Krapkowice zabezpiecza na realizację projektu wkład własny w wysokości 15% ogólnej wartości projektu.

Do góry

Projekt unijny „Akademia Przedszkolaka” w Przedszkolu Publicznym Nr 1
w Krapkowicach oraz oddziale zamiejscowym w Steblowie.        W Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Krapkowicach i w oddziale zamiejscowym w Steblowie w roku szkolnym 2013/2014 r. jest realizowany projekt unijny „Akademia Przedszkolaka” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Gmina Krapkowice pozyskała dodatkowe środki UE na zajęcia w przedszkolach.

        Głównym celem projektu jest dążenie do wyrównywania szans edukacyjnych u dzieci w wieku przedszkolnym. Projekt zakłada wydłużenie godzin pracy w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Krapkowicach oraz w oddziale zamiejscowym w Steblowie.

        Projekt przewiduje organizację zajęć dodatkowych wspierających rozwój dzieci oraz zajęć rozwijających zainteresowania przedszkolaków. Planowane i realizowane będą zajęcia dodatkowe: logopedia, gimnastyka korekcyjna, spotkania ze sztuką. W ramach spotkań ze sztuką przedszkolaki będą miały możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez lokalnych artystów. Będą doskonalić posiadane i zdobywać dodatkowe umiejętności i wiadomości, rozwijać własne zainteresowania. Baza przedszkola wzbogaci się o dodatkowe pomoce dydaktyczne i sprzęt.

        Cele szczegółowe zakładają: poszerzenie wiedzy dzieci o otaczającym świecie, rozbudzaniu, rozwijaniu zdolności muzycznych, plastycznych, teatralnych, rozwijanie oczekiwań społecznych, doskonalenia współpracy w grupie, rozwijanie umiejętności promowania siebie oraz przedszkola w środowisku lokalnym, wyposażenie dzieci w zasób wiedzy niezbędnej do zachowania bezpieczeństwa podczas wszelkiej aktywności, poprawienie zaburzeń w rozwoju motoryczności, podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu dziecka, skorygowanie wad wymowy.

        Od 10 lutego 2014 r. wprowadzono wydłużenie czasu pracy przedszkola o 0,5 h w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Krapkowicach oraz o 1 h w Oddziale zamiejscowym w Steblowie do 31 sierpnia 2014 r. dla grupy 25 dzieci. Wydłużenie czasu pracy przedszkola daje rodzicom większe możliwości znalezienia i podjęcia pracy. W ramach projektu został zatrudniony nauczyciel zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami, posiadający wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym. Grupa 25 dzieci korzysta z bezpłatnego dożywiania, jadłospis jest zgodny z normami wyżywienia.

        Podczas wydłużonego czasu pracy przedszkola prowadzone są zajęcia rozwijające i uzupełniające obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego. Zarówno rodzice jak i dzieci są zadowoleni z wydłużonego czasu pracy ze względu na pracę zawodową rodziców oraz możliwość korzystania ze zajęć wspomagających rozwój i edukację dzieci oraz lepszego przyswajania wiedzy. Przeprowadzone zajęcia w ramach wydłużonego czasu pracy przynoszą zamierzone rezultaty.

        Planowany termin realizacji projektu: od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku.

Do górySpotkanie ze sztuką - 2014r. - kwiecień - maj

Spotkanie ze sztuką Spotkanie ze sztuką Spotkanie ze sztuką Spotkanie ze sztuką Spotkanie ze sztuką >>> więcej zdjęć


Do góryWydłużenie czasu pracy przedszkola

Wydłużenie czasu pracy przedszkola Wydłużenie czasu pracy przedszkola Wydłużenie czasu pracy przedszkola Wydłużenie czasu pracy przedszkola Wydłużenie czasu pracy przedszkola >>> więcej zdjęć


Do górySpotkanie ze sztuką - 2014r. - czerwiec

Spotkanie ze sztuką Spotkanie ze sztuką Spotkanie ze sztuką


Do górySpotkanie ze sztuką - 2014r. - wrzesień - październik

Spotkanie ze sztuką Spotkanie ze sztuką Spotkanie ze sztuką Spotkanie ze sztuką Spotkanie ze sztuką >>> więcej zdjęć


Do górySpotkanie ze sztuką - 2014r. - październik - listopad

Spotkanie ze sztuką Spotkanie ze sztuką Spotkanie ze sztuką Spotkanie ze sztuką Spotkanie ze sztuką >>> więcej zdjęć


Do góryZajęcia teatralne

Zajęcia teatralne Zajęcia teatralne Zajęcia teatralne Zajęcia teatralne Zajęcia teatralne Zajęcia teatralne Zajęcia teatralne Zajęcia teatralne


Do góryGimnastyka korekcyjna

Gimnastyka korekcyjna Gimnastyka korekcyjna Gimnastyka korekcyjna Gimnastyka korekcyjna


Do góry
Publiczne Przedszkole nr 1 w Krapkowicach
47-300 Krapkowice, ul. Moniuszki 12
tel./fax 77 4460 384, tel. 77 4662 366 (oddział w Steblowie)
e-mail: pp1@krapkowice.pl

Data ostatniej aktualizacji strony:  r.
Zalecana rozdzielczość: 1280 x 720 i więcej